Statistici regionale

Organizarea administrativ – teritorială

Populaţia

 • Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte
 • Populaţia, pe sexe şi medii
 • Populaţia, pe grupe de vârstă
 • Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii
 • Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă
 • Durata medie a vieţii, pe sexe
 • Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii

Forţa de muncă

 • Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale
 • Structura populaţiei, după participarea la activitatea economică, pe grupe de vârstă, sexe şi medii
 • Structura populaţiei ocupate, după nivelul de instruire şi pe grupe de vârstă
 • Structura populaţiei ocupate, după statutul profesional, pe grupe de vârstă, sexe şi medii
 • Structura populaţiei ocupate, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN şi pe grupe de vârstă
 • Numărul mediu al salariaţilor
 • Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale
 • Numărul mediu al muncitorilor, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN
 • Şomeri înregistraţi şi rata şomajului

Condiţii de muncă

Veniturile populaţiei

 • Veniturile totale ale principalelor categorii de gospodării
 • Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale, total salariat

Cheltuieli şi consumul populaţiei

Locuinţe

 • Canalizare publică şi spaţii verzi
 • Fondul de locuinţe
 • Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor

Asistenţă socială

Protecţia socială a şomerilor

Sănătate

 • Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar
 • Principalele unităţi sanitare (cu proprietate majoritară de stat)
 • Principalele unităţi sanitare cu proprietate majoritar privată

Educaţie

Cultură

 • Numărul şi activitatea bibliotecilor
 • Abonamente la radio şi televiziune

Sport

Conturi naţionale

 • Produsul intern brut, pe categorii de resurse
 • Produsul intern brut

Activitatea întreprinderii

 • Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime
 • Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale

Agricultura

 • Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi
 • Fondul funciar, după modul de folosinţă
 • Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole
 • Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi
 • Producţia medie la hectar a principalelor culturi
 • Suprafaţa viilor pe rod
 • Producţia totală de struguri
 • Producţia medie de struguri la hectar
 • Producţia totală de fructe
 • Efectivele de animale
 • Producţia agricolă animală
 • Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din agricultură

Locuinţe şi utilităţi publice

 • Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite
 • Localităţile în care se distribuie energie termică
 • Reţeaua de distribuţie a apei potabile
 • Străzile orăşeneşti

Transporturi; Poştă şi telecomunicaţii

 • Liniile de cale ferată în exploatare
 • Drumurile publice
 • Transportul urban de pasageri, la 31 decembrie
 • Activităţile de poştă şi telegrafie
 • Activităţile de telefonie

Turism

 • Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică
 • Capacitatea şi activitatea de cazare turistică

Finanţe