Parteneri si legaturi
 Directii Judetene
 Prefectura Judeţului Neamt
 Primăria Municipiului Piatra-Neamt
 Consiliul Judeţean Neamt
 Camera de Comert si Industrie Neamt
 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est
 Alte legaturi
 
 
 

Documentul de pozitie a Romaniei - Capitolul 12 - Statistica


CONFERINŢA PENTRU ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ

- ROMÂNIA -

 

DOCUMENTUL DE POZIŢIE AL ROMÂNIEI

CAPITOLUL 12 - STATISTICA

 

  1.         Acceptarea acquis-ului comunitar

 

România acceptă în întregime acquis-ul statistic comunitar în vigoare la data de 31 decembrie 1999, nu solicită nici o perioadă de tranziţie sau derogare şi declară că va fi în măsură să aplice, în întregime, la data aderării acest acquis. România este pregatită să examineze dezvoltarea în continuare a acquis-ului statistic şi să informeze sistematic Conferinţa pentru Aderare sau Consiliul de Asociere cu privire la legislaţia şi măsurile de implementare adoptate pentru implementarea noului acquis statistic. România face trimitere, cu privire la acest capitol, şi la informaţiile furnizate în cursul procesului de examinare analitică şi este de acord cu transmiterea acestora continuă  către Statele Membre ale Uniunii Europene.

Actualul stadiu al armonizării statisticii româneşti cu normele şi standardele Uniunii Europene, precum şi programele aflate în derulare pe următorii ani permit realizarea obiectivului de conformitate deplină cu acquis-ul statistic până la data aderării în condiţiile în care România şi-a asumat data de 1 ianuarie 2007 ca ipoteză de lucru pentru încheierea pregătirilor de aderare la Uniunea Europeană. 

 

2. Cadrul legislativ în vigoare în România

 

Funcţionarea statisticii oficiale în România este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/1999 care modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992, aprobată prin Legea nr. 11/1994 privind funcţionarea statisticii în România. Principiile fundamentale ale statisticii oficiale, adoptate de Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa, preluate şi   î   n Reglementarea Consiliului (EC) nr. 322/97 din 17 februarie 1997 asupra statisticii comunitare, se regăsesc   î   n totalitate   î   n Ordonanta Guvernului nr. 83/1999,   î   n care se prevede că funcţionarea statisticii oficiale se   î   ntemeiază pe principiile: autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proportionalitaţii, deontologiei statistice şi raportului cost-eficienţă.

Statistica oficială din România este coordonată de către Comisia Naţională pentru Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale.

Pentru asigurarea transpunerii   î   n practică a tuturor principiilor enunţate, funcţionează Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistică, constituit din reprezentanţi ai producătorilor de date statistice şi ai diferitelor categorii de utilizatori ai statisticilor. Consiliul are rolul esenţial de analiză şi avizare a strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional, a proiectelor de acte normative privind activitatea statistică şi a Programului anual al cercetarilor statistice.

 

3. Situaţia actuală şi perspectivele armonizării sistemului statistic naţional

 

a) INFRASTRUCTURA STATISTICĂ

  ·           Noua Lege a statisticii, odată aprobată de Parlament (trimestrul 1, 2001) va fi conformă în totalitate cu  Regulamentul Consiliului nr. 322/1997 privind statisticile comunitare. Implementarea în practică a principiilor fundamentale ale statisticii oficiale este o sarcină permanentă a Comisiei Naţionale pentru Statistică.

  ·           Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN), aprobată prin Ordonanţa Guvernului nr. 656/1997, este armonizată în totalitate cu Clasificarea statistica a Activităţilor Economice utilizată în Uniunea Europeană (NACE-Rev1). Clasificarea Produselor şi Serviciilor Asociate Activităţilor, aprobată prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1999, este armonizată în totalitate cu Clasificarea Produselor pe Activităţi utilizată în Uniunea Europeană (Classification of Products by Activity). Versiuni naţionale identice vor fi finalizate până la sfârşitul anului 2000. Alinierea totala a Registrului Afacerilor la legislaţia comunitară se va realiza până la sfârşitul anului 2001.

b) STATISTICILE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

  ·           În domeniul demografic, al migraţiei, al statisticii sociale (protecţia socială, sănătatea, siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorului, utilizarea timpului, pregatirea profesională, cultura şi învăţământul, consumul alimentar) şi al  statisticii muncii, sfârşitul anului 2002 va marca momentul armonizării totale. Aceasta va fi realizată printr-o strânsă colaborare cu partenerii sectoriali ai Comisiei Naţionale pentru Statistică (Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sanătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale).

c) STATISTICILE REGIONALE

  ·           A fost aprobată, prin Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, înfiinţarea a 8 regiuni de dezvoltare la nivelul NUTS 2 (Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice). Date agregate vor fi disponibile în baze de date regionale începând cu anul 2001. Sunt în curs de înfiinţare, în colaborare cu Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională, opt oficii regionale de statistică care vor deveni funcţionale la 1 ianuarie 2004.

d) STATISTICILE MACRO-ECONOMICE

  ·           În prezent, conturile economice generale (inclusiv tabelul de intrări – ieşiri), conturile regionale şi trimestriale sunt elaborate, în principal, pe baza Sistemului European de Conturi SEC 79, cu unele îmbunătăţiri prevăzute de SEC95. Este în curs de implementare în totalitate metodologia SEC 95, operaţională la sfârşitul anului 2001. Există o bună cooperare cu Banca Naţională a României şi cu Ministerul Finanţelor în elaborarea conturilor financiare.

  ·           În ceea ce priveşte statistica preţurilor (indicele preţurilor de consum, indicii preţurilor de producţie, indicii de preţ în construcţii şi în agricultură), au fost elaborate programe de implementare a elementelor care actualmente lipsesc, astfel încât armonizarea totală să se realizeze  în anul 2003.

e) STATISTICA ÎNTREPRINDERILOR

  ·           In ceea ce priveşte ancheta structurală în întreprinderi şi statisticile pe termen scurt în industrie, comerţ şi servicii, datele sunt actualmente compilate respectându-se în mare măsura reglementarile europene, armonizarea totală fiind prevăzută la sfârşitul anului 2003. Statistica energiei va fi armonizată total pâna la finele anului 2001.

f) STATISTICA ÎN TRANSPORTURI, TURISM, SERVICII ŞI COMERŢ EXTERIOR

  ·           Problemele actuale de nealiniere la standardele europene vor fi depăşite, astfel încât în cazul statisticii transporturilor şi turismului armonizarea deplină se va realiza până la finele anului 2002; pentru statistica serviciilor, sprijinită în mare masură de proiectele pilot privind statistica structurală în întreprinderi, armonizarea totală este prevazută pentru anul 2003.

  ·           Armonizarea totală a statisticilor de comerţ exterior se va realiza până la sfârşitul anului 2001, în cadrul cooperarii dintre CNS, Direcţia Generală a Vămilor şi Ministerul Industriei şi Comerţului.

g) STATISTICA ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ

  ·           În prezent, statistica agriculturii reprezintă domeniul cu cel mai scăzut nivel de armonizare.  Cea mai importantă problemă care trebuie rezolvată este introducerea unei anchete structurale periodice, conform prevederilor Deciziei Comisiei nr. 377/98, care, începând cu anul 2004, se va realiza o dată la 2 ani. O anchetă-pilot este prevăzută pentru anul 2000 (adoptată prin Ordonanţa Guvernului nr. 920/1998). Comisia Naţională pentru Statistică, în cooperare cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (potrivit protocolului semnat între cele două instituţii), urmează să realizeze o serie de anchete menite să asigure informaţii statistice referitoare la utilizarea terenurilor, suprafaţa cultivată, producţia vegetală şi animală, astfel încât la orizontul anului 2005 să se asigure alinierea statisticii agriculturii la standardele şi normele Uniunii Europene.

  ·           Alinierea totală în cazul statisticii privind silvicultura este prevazută a se realiza până la sfârşitul anului 2003. Statistica în domeniul piscicol este urmărită de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, iar în cursul anului 2004 se va asigura armonizarea sa totală.

 

4. Dezvoltarea durabilă a sistemului statistic

 

Pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea în viitor a statisticilor, în strânsă corelare cu normele şi standardele Uniunii Europene şi pentru ameliorarea metodelor şi procedurilor statistice menite să conducă la o utilizare eficientă şi complexă a instrumentelor statistice, România se angajează să aplice următoarele măsuri:

  ·           Alocarea de resurse umane calificate şi de resurse materiale şi financiare necesare asigurării sustenabiliţii sistemului statistic şi dezvoltării lui în continuare în concordanţă cu evoluţia sistemului statistic european;

  ·           Crearea de structuri solide şi viabile şi de mecanisme adecvate de cooperare eficientă între toţi partenerii sectoriali ai statisticii, prin recunoaşterea şi promovarea rolului Comisiei Naţionale pentru Statistică de coordonator al sistemului statistic naţional;

  ·           Modificarea şi adaptarea structurilor administrative şi organizatorice care funcţionează în cadrul sistemului statistic naţional în scopul creşterii eficienţei acestuia;

  ·           Concentrarea activităţii de statistică asupra calităţii producţiei statistice, construirea încrederii în statistici, precum şi orientarea activităţii statistice către nevoile şi cerinţele utilizatorilor;

  ·           Asigurarea unei largi diseminari a produselor statistice, în condiţii de transparenţă şi accesibilitate a statisticilor;

  ·           Realizarea recensământului populatiei si locuinţelor (martie 2001) şi a recensământului general agricol (2002);

  ·           Crearea de structuri puternice pentru dezvoltarea statisticii regionale (opt oficii regionale de statistică) într-un cadru instituţional coerent şi coordonat;

  ·           Menţinerea şi dezvoltarea cooperarii cu oficiile de statistică ale Statelor Membre ale Uniunii Europene.

 

România va lua măsurile necesare care să permită modificari adecvate ale mediului administrativ şi organizatoric   î   n care funcţionează sistemul statistic naţional, astfel   î   nc   â   t să crească eficienţa acestuia. Comisia Naţională pentru Statistică, va acţiona în sensul asigurării unităţii metodologice şi dezvoltării de competenţe statistice   î   n cadrul instituţiilor administraţiei publice, promovării unei culturi statistice de bază la nivel naţional, precum şi întăririi cooperarii cu toţi partenerii sectoriali.

 

România afirmă că sistemul statistic românesc, pe deplin integrat în Sistemul Statistic European încă înainte de data unilateral asumată pentru încheierea pregătirilor pentru aderare (01.01.2007), va fi capabil să asigure date statistice relevante, cuprinzătoare şi de calitate, necesare procesului de negociere al tuturor capitolelor acquis-ului comunitar.

 Baze de date statistice
 TEMPO-Onlinetutorial 
 Indicele preturilor de consum
 eDemos - Sistem informaţional statistic în profil teritorial
 Indicatori de dezvoltare durabilă
 Catalogul publicatiilor si serviciilor 2014 
Oferta si formularul de comanda publicatii statistice, editia 2014 
Calendarul comunicatelor de presa INS

Comunicate de presă INS -online

Incheierea proiectului PODCA - INS anunta incheierea proiectului "Imbunatatirea capacitatii administratiei publice de masurare a performantelor administrative" ... Cod SMIS 26932 in cadrul Programului Operational - Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-2013

 Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA